STAAD Foundation Advanced CONNECT Edition

การวิเคราะห์และการออกแบบรากฐาน

STAAD Foundation Advanced CONNECT Edition

ใช้สำหรับการวิเคราะห์และการออกแบบ isolated footings, combined footings, strip footings, pile caps และ mat foundations.

สามารถใช้เป็นโปรแกรมแบบ standalone หรือใช้ร่วมกับ STAAD.Pro CONNECT Edition.


 STAAD Foundation Advanced CONNECT Edition ประกอบด้วย

 1.   Basic Foundation Mode  
 2.   Advanced Foundation Mode   (*Requires STAAD Foundation Advanced license)
 3.   Specialized Plant Foundations Mode   (*Requires STAAD Foundation Advanced license)

       

      * STAAD.Pro license จะสามารถใช้ได้เพียง Isolated footings, Combined footings และ Pilecaps เท่านั้น  Basic foundations Mode

 • Octagonal
 • Combined
 • Isolated
 • Pile cap
 • Strap

         วิธี rigid analysis ใช้สำหรับโมดูลข้างต้น สำหรับฐานรากที่สูญเสียการสัมผัสกับดิน จะใช้วิธี iterative method เพื่อค้นหาบริเวณที่สัมผัสกับดิน

  Shear และ bending คำนวณจากพื้นที่สัมผัสจริง และไม่ขึ้นอยู่กับแรงดันดินโดยเฉลี่ย

        Critical load cases สำหรับการตรวจสอบแต่ละครั้ง (เช่น soil bearing check สำหรับแต่ละมุม sliding และ overturning การตรวจสอบแรงเฉือนและการดัดงอในแต่ละทิศทาง)

        หากมีการปรับขนาดฐานรากในขั้นตอนใดก็ตาม design engine จะเริ่มต้นกลับจาก soil bearing check เพื่อให้แน่ใจว่า self-weight ที่อัปเดตจะถูกนำมาพิจารณาในการคำนวณ

       มีตัวเลือกต่างๆ นำเสนอผ่านการตั้งค่าส่วนกลางเพื่อควบคุมผลกระทบของ self-weight, top reinforcement design requirements, reinforcement placing direction ฯลฯ

Report - รายละเอียดการคำนวณ STAAD Foundation Advanced reports พร้อม code references ทั้งหมด และ formulas ที่เกี่ยวข้อง ด้วย

Dynamic sketch feature สำหรับ scale footing drawing จะแสดงในการคำนวณแผ่นงานพร้อมกับกราฟที่เกี่ยวข้อง

       


  Advanced Foundations Mode 

 • Mat foundation 

Auto meshing รูปทรง quad, triangular หรือ mixed plate shape option รูปทรง mat ใดก็ได้ที่มีรูและมีความหนาต่างกัน การแปลง plate moments เป็น global moments

Mat foundation module มี mat ทุกรูปทรงที่รองรับบน soil หรือบน piles โดยมีรูปแบบการรับน้ำหนักที่หลากหลาย เช่น line load, rectangular, circular & irregular pressure load, point load, reaction load ฯลฯ

Analysis ดำเนินการโดยกลไก STAAD FEA

มีการรายงานความเสถียรของ mat against sliding และ overturning สำหรับโหลดบริการแต่ละกรณี สำหรับการออกแบบคอนกรีต local plate moments จะถูกแปลงเป็น global direction ที่ต้องการสำหรับการคำนวณการเสริมแรง สามารถกำหนดความหนาของแผ่นได้หลายแบบ

      


 • Vibrating Machine Foundation

       Auto-generated solids; auto-generated dynamic loads

Vibrating machine foundation มีแบบ single, combined และ combined gearbox options ซึ่งสามารถ rotating และ reciprocating equipment เป็น load generators สำหรับการคำนวณ dynamic load และการคำนวณ soil spring จะอ้างอิงตาม ACI351.3R-04 สำหรับการสร้าง dynamic load และการสร้าง soil spring

Solids ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับ geometry และ dynamic analysis จะดำเนินการโดย STAAD FEA engine

calculation sheet reports จะรายงานผลการวิเคราะห์พร้อมกับ code references ที่ใช้สำหรับ dynamic load และการสร้าง soil spring นอกจากนี้ยังสร้าง dynamic graphs ตาม ACI351.3R-04

       


 • Lateral Analysis of Drilled Pier

Multiple soil layers, multiple concrete sections; Dual non-linear analysis; p-y curve generation for soil; non-linear concrete section

       การวิเคราะห์ด้านข้างของเสาเข็มเจาะ มีการวิเคราะห์ non-linear แบบคู่ (โดยที่ส่วน pile concrete มีแบบ non-linear และปฏิกิริยาของดินที่รองรับ non-linear เช่นกัน)

       มีหลายส่วนให้เลือกทั้งแบบวงกลมหรือสี่เหลี่ยมแบบมีหรือไม่มีปลอกหุ้ม สำหรับชั้นดินต่างๆ สามารถระบุวิธีสร้าง p-y curve ได้ ผู้ใช้สามารถระบุ angle, ground slope ปัจจัยด้านความปลอดภัยสำหรับ skin friction และ tip resistance

       

* STAAD Foundation Advanced สามารถสร้าง site-ready detail drawings

       


  Specialized Plant Foundations Mode

 • Heat Exchanger - Combined Footing on Soil, Isolated Footing on Soil และ Strap Footing on Soil
 • Vertical Vessel Footing - Octagonal Footing on Soil, Octagonal Footing on Pile, Square Footing on Soil และ Square Footing on Pile
 • Tank Foundation - Annular Ringwall

Plant foundations วิเคราะห์โดยใช้ rigid method Special recommendations ที่ทำโดย PIP, API จะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม STAAD Foundation Advanced Advanced สร้างแรงแผ่นดินไหวและแรงลมบน vessel ตาม ASCE7-05 / IS 875, / IS1893 / API 650 นอกจากนี้ ยังสร้างการรวมโหลดโดยอัตโนมัติตามแนวทาง ASCE 7 หรือ PIP

      


On-demand STAAD Foundation Advanced Video - Playlist

 

 


 

Video

Capabilities

 • Analyze gravity and lateral load
 • Analyze machine vibration and settlement
 • Analyze steady state dynamic performance
 • Calculate punching shear
 • Comply with seismic requirements
 • Design foundations to international standards
 • Detail and schedule concrete reinforcing
 • Generate design loads and load combinations
 • Produce structural design documentation
 • Produce structural details